Belangrijke Informatie

Mr. Ing. J.J. van de Vijver

advocaat en mediator in de bouw

Sud 13

8711 CR Workum

Postadres is

Postbus 87

8710 AB Workum

U kunt telefonisch contact opnemen op

05 15 - 85 42 83.

of per mail info@jjvandevijver.nl

Het kantoor is gevestigd in een fraai neo-classicistische pand (rijksmonument) in de Friese elfstedenstad Workum.

Inschrijving Kamer van Koophandel nummer 69021562Algemene Voorwaarden :

Op de dienstverlening van het kantoor Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat &  Mediator in de Bouw, zijn van toepassing de onderstaande algemene voorwaarden waarin een aansprakelijkheidsbeperking is opgenomen. Op aanvraag worden deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.


1 .Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat & Mediator in de Bouw, hierna: het Kantoor, is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het Kantoor van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door het Kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis, echter onverminderd het hierna bepaalde. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in de betreffende zaak in 6 (zes) maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond in rekening is gebracht, met een maximum van EUR 25.000,-

2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 1 (één) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. De resultaten van toepassing en gebruik van de door het Kantoor verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van het Kantoor vallen. Ofschoon de opdracht door het Kantoor naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan het Kantoor geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

3. Het Kantoor beschouwt alle opdrachten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4. De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. De opdrachtgever vrijwaart het Kantoor tegen aanspraken/vorderingen van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, verband houdende met door het Kantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

6. Het Kantoor zal bij de selectie van derden die (een deel van) de opdracht uitvoeren, zorgvuldigheid betrachten. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Het Kantoor gaat ervan uit, en bedingt zo nodig hierbij, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.

8. De kosten van uitvoering van de opdracht door het Kantoor omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.

9. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief dat door het Kantoor wordt vastgesteld en, ook tijdens de duur van de opdracht, kan worden gewijzigd, één en ander tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

10. De verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door het Kantoor ten behoeve van de opdracht(gever) zijn gemaakt.

11. Het Kantoor kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden gestart. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

13. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

14. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van vijftien procent (15%) van het declaratiebedrag met een minimum van € 100,-.

15. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan het Kantoor de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor het Kantoor werkzaam zijn (geweest), met inbegrip van hun erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden.

17. Alle vorderingsrechten uit welken hoofde ook jegens het Kantoor in verband met een gebeurtenis, vervallen uiterlijk na één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

18. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever van het Kantoor.

19. Het Kantoor beschikt niet over een interne klachtenregeling.

20. De rechtsverhouding tussen Het Kantoor en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden.


Klachten :

Indien een cliënt een klacht heeft over de wijze waarop Mr. Ing. J.J. van de Vijver zijn werkzaamheden in het kader van de behandeling heeft vervuld, wordt de betreffende cliënt verzocht de klacht met toelichting, schriftelijk bij kantoor in te dienen.


Het kantoor zal elke klacht in behandeling nemen en binnen uiterlijk twee weken na dagtekening van de brief waarmee de klacht is ingediend, op de klacht reageren.


Het kantoor kan besluiten de klager uit te nodigen voor een gesprek danwel de klacht schriftelijk af te doen.


In geval de klager niet tevreden is over de uitkomst van de behandeling van de klacht door het kantoor, kan de klager een klacht indienen bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Nederland.


Het kantoor is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.


Financien:

Het kantoor Mr. Ing. J.J. van de Vijver werkt uitsluitend op basis van betaling van facturen direkt op het bankrekeningnummer (derhalve geen betalingen in contanten).