Advocatuur

Het Kantoor adviseert en procedeert op het gebied van achtereenvolgens:

De Bouw

 O Het totstandkomen van goede overeenkomsten onder toepassing van in de bouw gebruikelijke standaardregelingen zoals:

 • Stabu;
 • koop/aannemingsovereenkomsten garantie en waarboorgregeling
 • AVA 1992/AVA 2013;
 • UAV 1989/ UAV TI 1992/ UAV 2012;
 • UAV-GC 2005;
 • SR 1997/ DNR 2005/ DNR 2011;
 • bouwteamovereenkomst, Design & Build overeenkomsten, turnkey-overeenkomsten.

 O Het begeleiden en adviseren van cliënten gedurende de bouw om zo vroegtijdig mogelijk problemen te signaleren en waar mogelijk te voorkomen

     dat deze problemen uitgroeien tot juridische geschillen;

 O Het procederen ten overstaan van arbitrage instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut als ook

     voor de gewone rechter over geschillen, zoals:

 • uitleg contracts- en bestekbepalingen;
 • ontwerp- en uitvoeringsfouten;
 • meer- en minderwerk/ bijbetaling;
 • vertragingsschade en kortings- en boetebepalingen;
 • bouwtijdverlenging;
 • verborgen gebreken en garantie;

Jos van de Vijver treedt op voor commerciële en overheidsopdrachtgevers, aannemingsbedrijven, raadgevend adviseurs zoals architecten en bouwmanagementbureaus en particulieren (niet op toevoegingsbasis).


Aanbesteding van projecten

 O Adviseren van aanbestedende diensten omtrent de beste aanbestedingsstrategie voor een succesvol project, het begeleiden van de

     aanbestedingsprocedure e.e.a. met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, de  Aanbestedingswet, de gids Proportionaliteit etc. ;

 O Het adviseren inschrijvers in het kader van deelneming aan aanbestedingsprocedures;

 O Het voeren van aanbestedings kort gedingen/ het voorleggen van zaken aan de Commissie van Aanbestedingsexperts ter zake van

     onderwerpen, zoals:

 • selectie-eisen en gunningscriteria;
 • onderhandelingen na gunning/ wezenlijke wijzigingen;
 • plicht tot her-aanbesteden

Jos van de Vijver treedt op voor aanbestedende diensten zoals gemeenten als voor inschrijvende partijen, zoals raadgevende ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven.


Projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling

Van de Vijver heeft jarenlange ervaring ter zake van de juridische begeleiding van partijen met het oog op de ontwikkeling en realisatie van woningbouwprojecten, kantoorgebouwen, schoolgebouwen, sporthallen en ziekenhuizen, etc.  Hij begeleidt onderhandelingen over samenwerkingsovereenkomsten, realisatieovereenkomsten, gronduitgifte en anterieure overeenkomsten etc. en stelt deze overeenkomsten zonodig op. Vaak treedt hij op voor één partij maar soms wordt hij gevraagd om voor de gezamenlijkheid op te treden teneinde tot een goed en evenwichtig stelsel van afspraken te komen.

Hij wordt regelmatig ingeschakeld voor binnenstedelijke herontwikkelingen en grootschalige gebiedsontwikkelingen.

Cliënten zijn afkomstig uit de wereld van de (semi-) publieke overheid (zoals provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen) als van private partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers.


Ruimtelijk ordeningsrecht

Jos van de Vijver adviseert en voert procedures ter zake van de vaststelling van bestemmingsplannen en afgifte van omgevingsvergunningen.

Cliënten zijn afkomstig uit de wereld van de (semi-) publieke overheid (zoals provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen) als van private partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers.


Koop en verkoop onroerend goed, huurrecht

Jos van de Vijver begeleidt partijen bij de aankoop en verkoop van onroerend goed alsook ter zake van de huur en verhuur van onroerend goed.

Hij onderhandelt overeenkomsten uit en stelt de benodigde overeenkomsten zo nodig zelf op.

Hij treedt op voor commerciële partijen alsook voor particulieren (niet op toevoegingsbasis).